Kalocsa Város Önkormányzata nyilvános pályázati felhívása

2014.12.28 11:23   

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a kalocsai 0575 hrsz. alatti ingatlan hasznosításáraKiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: kalocsai 0575 hrsz.-ú ingatlan határozott idejű bérbeadása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

 • település: Kalocsa

 • fekvés: külterület

 • ingatlan helyrajzi szám: 0575 hrsz.

 • terület: 7 ha 257 m2

 • megnevezés: kivett telephely

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal – 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat benyújtásának módja: írásban 2 pld. -ban, zárt borítékban, valamint elektronikusan e-mailben a titkarsag@kalocsa.hu címre

Pályázat benyújtási határideje: 2015. január 15.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2015. február 1.

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál jelentős bírálati szempontok:

 • bérleti időtartam

 • bérleti díj mértéke (Ft/hó + Áfa)

 • fizetés ütemezése

 • ingatlan hasznosításának célja, végezni kívánt tevékenység

A pályázati biztosíték megfizetése: 500.000 Ft átutalással 2015. január 15. napjáig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,

 • a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)

 • bérleti díj megjelölését: nettó ………. Ft/hó + Áfa formátumban

 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)

 • nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,

 • nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül,

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen)

Érvénytelen a pályázat:

 • ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

 • az ajánlatott a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

 • a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére

 • az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

 • nem érkezett ajánlat,

 • kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

 • a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,

 • valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. január 31.

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

A versenyeztetési eljárás és szerződés kötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § - ai tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás