Nyilvános pályázati felhívás a Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan hasznosítására

2015.02.18 14:29   

Kalocsa Város Önkormányzata

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST

tesz közzé

a dunaszentbenedeki 0106 hrsz. és a foktői 0233/1 hrsz. alatti Vízimadárpark és Szabadidőközpont ingatlan hasznosítására

 

Kiíró megnevezése: Kalocsa Város Önkormányzata

Kiíró székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázatot lebonyolító szerv: Kalocsai Polgármesteri Hivatal

Pályázatot lebonyolító szerv székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat célja: a dunaszentbenedeki 0106 hrsz.-ú, valamint a foktői 0233/1 hrsz. alatti ingatlanok határozott idejű bérbeadása

Pályázat jellege: nyilvános

Pályázat tárgya:

-         település: Dunaszentbenedek

-         fekvés: külterület

-         ingatlan helyrajzi szám: 0106 hrsz.

-         terület: 10 ha 5308 m2

-         megnevezés: állami terület 1.

valamint a

-         település: Foktő

-         fekvés: külterület

-         ingatlan helyrajzi szám: 0233/1 hrsz.

-         terület: 1 ha 1378 m2

-         megnevezés: állami terület 1.

 

ingatlanok egységes hasznosítása bérbeadás útján.

 

Ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal – 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

Pályázat benyújtásának módja: írásban 2 pld. -ban, zárt borítékban, valamint elektronikusan e-mailben a titkarsag@kalocsa.hu címre

Pályázat benyújtási határideje: 2015. március 2.

Ajánlati kötöttség időtartama: a pályázat benyújtásától számított 60 nap

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2015. április 1.

A bérleti jogviszony alatt a bérlő által vállalandó kötelezettségek:

-         Vízimadárpark és Szabadidőközpont üzemeltetése az állatkerti működési engedélyben foglaltak, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírásai szerint, továbbá látogathatóság folyamatos biztosítása.

 

A jelen pályázati felhíváson kívül további részletes pályázati dokumentáció nem készült.

Az ajánlatok elbírálásánál jelentős bírálati szempontok:

-         bérleti időtartam

-         bérleti díj mértéke (Ft/hó + Áfa)

-         fizetés ütemezése

-         ingatlan hasznosításának célja, végezni kívánt tevékenység

A pályázati biztosíték megfizetése: 100.000 Ft átutalással a pályázat benyújtásának határidejéig a Kalocsa Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11732040-15336938 számú számlaszámra.

A pályázati biztosítékra vonatkozó szabályok: A pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása esetén, illetve ha a szerződéskötés a Kiírónak felróható okból hiúsult meg visszajár. Nem jár vissza a biztosíték, ha a kiírás szerint megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. A pályázó részére vissza nem járó biztosíték Kalocsa Város Önkormányzatának költségvetését illeti. A Kiíró a visszatérített ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

-         az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására vonatkozóan,

-         a szerződéskötéshez szükséges adatok (név, lakóhely, székhely, adóazonosító szám, adószám, cégjegyzékszám)

-         bérleti díj megjelölését: nettó ………. Ft/hó + Áfa formátumban

-         bérleti időtartam megjelölését,

-         bérleti díjfizetés vállalt ütemezését,

-         az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység megjelölést, tervezett hasznosítási célt,

-         arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy vállalja a pályázati kiírásban szereplő bérlő által vállalandó kötelezettségeket.

-         a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat)

-         nem természetes személy pályázónál 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,

-         nem természetes személy pályázó esetében arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül,

Bontás: zártkörű (a bontáson csak a Kiíró és a Lebonyolító képviselői vannak jelen)

Érvénytelen a pályázat:

-         ha azt olyan ajánlattevő nyújtott be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

-         az ajánlatot a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után nyújtották be,

-         az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,

-         a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére

-         az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozza meg.

Eredménytelen az eljárás:

-         nem érkezett ajánlat,

-         kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,

-         a kiíró a pályázati felhívásban és a részletes pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján az egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,

-         valamely ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a Kiíró az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A Pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő- testülete

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő összességében legelőnyösebb ajánlat tevővel köt szerződést. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja. A Kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül visszavonhatja. E döntést a Kiíró a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A Kiíró a részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően 10 nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson.

A versenyeztetési eljárás és szerződés kötésre vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 15/2012 (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16.§ -39. § - ai tartalmazzák.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

Dr. Tóth-Kovács Ádám aljegyző

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

e-mail: aljegyzo@kalocsa.hu

tel.: 78/601-302

Pályázati felhívás közzététele:

-         önkormányzati hirdetőtábla

-         www.kalocsa.hu

-         Kalocsai Néplap, www.kalocsaineplap.hu


A környék hírei

A szegregált terület integrációja

" A szegregált terület integrációja A roma társadalom Kalocsa életében A Kalocsai...

Pályázatból parkosított templomkert és új kerítés Ordason

Átvette a református egyház a Visszatérés Háza kulcsaitNagy ünnepre gyűltek össze az ordasiak elmúlt...

Kalocsai szerző sikere az irodalmi pályázaton

Október 14-én, pénteken este Budapesten kihírdették a Világháló Alapítvány ésa Blinken OSA Archívum...

Lélekemelő kórushangverseny a kalocsai főszékesegyházban – Három kiváló egyházi kórus több, mint 100 tagja énekelt

Kalocsa gyönyörű barokk templomában, a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban október 15-én,...

Az aradi vértanúkra emlékezett Kalocsa – A koszorúzáson Balogi József mondott beszédet

Kalocsa város hagyományai szerint az első felelős magyar kormány szoborcsoportjánál tartották meg a...

Új fasorok, fák díszítik Kalocsát

 „A legjobb időpont a faültetésre 20 éve volt, a második legjobb ma van!” – tartja...

Az integráció fontos szerepe a roma társadalomban

Antidiszkriminációs programok Kalocsa  város életébenA Kalocsai Önkormányzat, a Szociális Központ és...

In memoriam Szallár Károly (1951-2021)

Futótűzként járta be a várost, hogy elhunyt Szallár Károly, Kalocsa idegenforgalmának egyik jeles...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás