Érdekességek Kalocsa múltjából

Száz éve épült a kalocsai városháza

2012.11.18 19:33    |    Asbóth Miklós  

Kalocsa mindig büszke volt városi mivoltára. Ezért a város és lakói mélységesen felháborodtak, hogy a modern magyar közigazgatást létrehozó 1871. XVIII. t. c. nyomán elveszítette a Zsigmond király 1405. május 15-én kiadott ún. városi dekrétumával megkapott mezővárosi kiváltságait. A kalocsai képviselő-testület kénytelen volt a kiváltságok elvesztése után 1872. július 6-án meghozni a nagyközséggé alakulásról szóló rendeletét – a Kalocsa város felsőbbi jóváhagyást nyert szabály-rendelete (Statutum) –, amely szerint Kalocsa hivatalosan nagyközség lett. Ennek ellenére a köznyelv továbbra is városként emlegette Kalocsát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A képen a nagyvendéglőnek épült második városháza, amit 1911-ben bontottak le

/Korabeli képeslap. Asbóth Miklós gyűjteménye/)

 

 Csak a hivatalos iratokban használták a nagyközség megnevezést. A város vezetése és a lélekszámához képest nagy létszámú értelmisége szívós, következetes munkába fogott, hogy Kalocsa hivatalosan is visszanyerje az elveszített városi rangját. E cél érdekében szorgalmazta a város a szállások elválását, ami 1898. január 1-jén meg is történt: a kalocsai szállásokból két község, Szakmár és Homokmégy alakult. A városi rang elnyerését segítette olyan állami intézmények megléte, amely sok városban nem volt meg, pl. törvényszék, járásbíróság, adóhivatal stb. Több eredménytelen kísérlet után végül az 1917-ben beadott várossá alakulási kérvény eredménnyel járt. A belügyminiszter 1921 tavaszán engedélyezte, hogy Kalocsa rendezett tanácsú várossá alakuljon.

A várossá alakulási kezdeményezéseknek egyik nem elhanyagolható eleme volt egy új, a városi igényeknek is megfelelő városháza építése. Az építkezés gondolata először 1901-ben merült fel. Kovács Frigyes építész készített tervet városháza építésére. A terv nem maradt fenn, de azt tudjuk, néhány évig elvitatkozott a képviselő-testület a terv felett, mígnem Kolecsányi Endre és Szabóky Jenő, két kalocsai mérnök kijelentette, hogy a terv nem felel meg az elvárásoknak.

A következő vállalkozó Greif József kalocsai építész volt, aki tervet készített új városháza építésre, de a fentebb említett két mérnök Greif tervét is elutasította. Mindkét terv közös volt abban, hogy nem új épület építéséről szóltak, hanem a meglévő, 1857-ben városi nagyvendéglőnek épült, városházának használt épület átépítésével kívántak új városházát létrehozni. 1896-ban az addig városházának használt épületet lebontották és helyére épült a törvényszék (a mai börtön) épülete. Ekkor költözött át az elöljáróság hivatala a régi városházával szemben lévő, eredetileg nagyvendéglőnek készült épületbe, amelynek telkén több városi létesítmény is volt. (Főjegyző szolgálati lakása, előfogatok istállója, tűzoltó laktanya stb.) Több évi tervezési huzavona után 1909-ben gyökeres fordulat állt be. A kalocsai kötődésű Petrovácz Gyula építészt kérték fel új tervek elkészítésére. Petrovácz Gyula tervezte az 1909-ben felépült városi bérházat (Belvárosi Gyógy-szertár épülete) és a szintén 1909-ben elkészült fajszi templomot és az 1910-ben elkészült Kalocsai Keresztény Munkásegylet székházát (ma az Iszkra Mg. Kft. központja).

Petrovácz Gyula tanártársával, Foerk Ernővel (mindketten Budapesten felső építő ipariskolai tanárok) megtervezte az új városházát. A főszékesegyház 1908-ban kezdődő rekonstrukciójának terveit is ők készítették, az építési munkák művezetését is ők végezték. Később is dolgoztak együtt. Foerk Ernőt felkérték a Schulek Frigyes által készített szegedi fogadalmi templom terveinek átdolgozására. Foerk Ernő Petrovácz Gyulával együtt végezte a tervek módosítását, melyek alapján épült fel a fogadalmi templom 1913–1930 között.

 

 

varoshaza_elso_300

 

Az első kalocsai városháza a börtön helyén állt és 1896-ban bontották le.

(Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa. Batthyány album)

 

Tervük szerint a városháza alaprajza egy fordított E betűhöz hasonló, ahol a középső szár is ugyanolyan hosszú, mint a másik kettő. A terv szerint a nagy városházi udvart két részre osztja egy középső épületszárny. A főutca felé eső udvar a városházudvar, mely körül az első emeleten a városháza helyiségei lesznek elrendezve, a hátsó udvar a bérház udvara, amely körül bevételt (lakbér) biztosító bérlakások készülnek.

A földszinten, a főutcán és a mai Városház utcán csupa üzlet lesz. Az épület három bejárattal épül, a főutcai rész közepén a főbejárat és főlépcsőház, a közben (mai Városház u.) fekvő rész közepén a mellékbejárat és a második lépcsőház, a Tomori utcai szárny közepén a bérház bejárata és a bérház lépcsőháza. A hivatali helyiségek a városi szervezethez lesznek kialakítva. Így a közgyűlési nagyterem és a tanácstermen kívül egy négyzetes folyosó körül helyezkednek el a polgármesternek, a főjegyzőnek, jegyzőnek, rendőrkapitánynak, ügyésznek, 3 tanácsnoknak, mérnöknek, orvosnak, állatorvosnak, anyakönyvvezetőnek, közgyámnak és a segédhivataloknak helyiségei. Ilyen beosztás mellett minden könnyen és gyorsan megtalálható és elérhető. A Tomori utcai szárny földszintjén lesznek a rendőrlegénység és a tűzoltóság szobái és a tűzoltó készenléti szerház, a tűzoltóság részére egy 35 méter magas őrtornyot is terveztek. A fából készült őrtorony csak 1922-ben készült el és 1950-ben, amikor a tűzoltóság elköltözött a városházáról, le is bontották. Ezen kívül 11 kisebb-nagyobb üzlethelyiséget és 7 bérlakást terveztek (2 ötszobás, 2 négyszobás és 3 háromszobás), melyek lakbére az építésükhöz szükséges tőkét csaknem egészen visszatéríti. A városháza építési költsége körülbelül 450 000 koronát tenne ki, melyet amortizációs kölcsönként venne fel a város, és az üzletek béréből, a városházán lévő lakások és a városi bérház lakbéréből törleszthetnék úgy, hogy minden külön megterhelés, azaz pótadó emelés nélkül felépíthető lenne az új városháza. (Száz éve az volt a kalocsai gyakorlat, hogy különböző beruházások fedezetéül pótadókat vetett ki a város. A pótadók mértéke gyakran elérte, illetve meghaladta az 50 százalékot.)

A terv megnyerte az elöljáróság és a képviselő-testület tetszését. Apróbb módosítások után 1910. január első napjaiban elfogadták a tervet. Az építkezést az ősz folyamán akarták elkezdeni.

Készen voltak a tervek, megvolt az építési akarat, rendelkezésre állt a pénz is, kezdődhetett az építkezés. Az építő cég kiválasztására pályázatot írt ki a város. A 485 000 koronás költségvetésű munkára 35 ajánlattevő jelentkezett, akik közül az átszámítás után legolcsóbb volt Nagy Ferenc szabadkai vállalkozó ajánlata 444 243,77 korona összeggel, a pályázat azonban a közszállítási szabályzattal több helyen ütközött és így szabálytalan és hiányos volt, az államépítészeti hivatal megjelent képviselője javaslatára kizárták a pályázatból. A következő három legolcsóbb ajánlattevő: Molczer Sándor szabadkai építőmester 450 871,28 korona, Farkas János és Társa halasi vállalkozók 457 186,48 korona, Zahoreczky Ferenc kecskeméti vállalkozó 466 398,64 korona. A kalocsai iparosok részlet ajánlataiból kombinált ajánlat 466 641,59 korona összeget tett ki. Ezen ajánlatok közül az augusztus 18-án összeült építőbizottság Molczer Sándor ajánlatát javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Kolecsányi Endre indítványára azonban azzal a kikötéssel, hogy a helybeli szakiparosokat alvállalkozóként alkalmazni kell. Másnap a képviselő-testület Molczer Sándor pályázatát fogadta el 472 500 koronás költséggel. Az ajánlattételi és az elfogadott összeg közötti különbség a különböző, pótlólagosan felvett munkák és tartalék fedezetéül szolgált.

 

 

varoshaza_3_490

 

A városháza az 1920-as években

(Korabeli képeslap. Asbóth Miklós gyűjteménye)

 

A városháza építése 1910 őszén kezdődött a meglévő épületek bontásával és 1912 decemberében fejeződött be, de az épület belső berendezése még nem készült el teljesen. Molczer Sándor volt az ugyanabban az időben folyó főszékesegyházi rekonstrukciós munkák kivitelezője is. (A főszékesegyház fennállása óta ez volt a legnagyobb mértékű építkezés a templomon a mai napig, hiszen az építkezés költsége 330 872 korona volt.) Molczer Sándor később két jelentős kalocsai építkezés kivitelezője is volt: 1918-ban ő építette fel a Rokkanttelepet, majd 1930-ban a kórház második pavilonját, amelyben ma a belgyógyászat működik. Trianon után Molczer Szabadkáról Kiskőrösre helyezte át vállalatát.

Nehézséget jelentett, hogy a meglévő épületek bontása és az új városháza építése közben biztosítani kellett az elöljáróság hivatalainak zavartalan működését. A bontás és az építkezés összehangolása érdekében a bontásra is pályázatot írt ki a város. A pályázat tartalmazta az építkezéshez szorosan kötődő bontási határidőket. Az 1910. október 4-én tartott nyilvános árverésen eladták a bontási jogot 13 120 koronáért a legtöbbet ígérő, Jurcsó Antal kalocsai vállalkozónak, olyan kikötéssel, hogy a lebontandó épület tégláiból megtisztított 500 000 darabot ezrenként 24 korona vételárban köteles a községnek eladni. A korát messze megelőző nyomda- és áruház-tulajdonos Jurcsó Antal az épületbontásban is jó üzletet látott, hiszen a visszavásárolt téglákért 12 ezer koronát kapott. A többi bontott anyag eladása bőven fedezte a bontási költségeket és jelentős hasznot is hozott. Az elnyert pályázat szerint a bontást a mai Tomori utcai oldalon kellett kezdeni. Itt a régi városházához csatlakozó egyéb épületek álltak. A bontás helyén épült fel a mai városháza Tomori utcai szárnya, ahova átköltöztek a városi hivatalok. Utána történt a régi városháza bontása, melynek helyén épült fel a mai városháza Szent István király utcai szárnya. A bontási és építési munkák jó összehangolásának köszönhetően a régi városháza bontása és az új felépítése 15 hónapig, 1910 októberétől 1912 decemberéig tartott.

A városháza építése a mai Tomori utcai szárny építésével 1910 októberében kezdődött. A fővállalkozó Molczer Sándor cége mellett több alvállalkozó is részt vett az építkezésen. Kalocsai iparosok közül: Kákonyi János ácsmester, Andriska testvérek bádogosok, Kákonyi Mihály, Le-zsák Lajos és Rózsa Fülöp asztalosok, Kazi József lakatos, Schenk János mázoló, Filvig Mátyás üveges, Ladányi József és Ferenc szobafestő mesterek és a Kalocsai Villamossági Részvénytársaság. Ezeken kívül a vasbeton munkát Biehn János, a burkoló munkát ifj. Valla József, a redőnyöket Koványi és Frölich, az üvegfestő munkát Zsellér Imre, a vízvezetéket és gőzfűtést Knuth Károly budapesti cége végezte.

A Tomori utcai és az udvari szárny 1911 őszére elkészült. A kész épületszárnyba beköltöztek az elöljáróság hivatalai, utána megkezdték a kiürült épület bontását. Bontás után megkezdődött az új városháza főutcai szárnyának építése. Az építkezés folyamán, 1912. január 2-án a főbejárat északi kapuoszlopa alá ünnepélyes keretek között helyezték el a városháza alapító okiratát, amely tartalmazta az építkezésre vonatkozó legfontosabb adatokat és Kalocsa korabeli viszonyait. Az okirat mellé elhelyezték a község képviselőinek és elöljáróinak névjegyzékét, a község 1912. évi költségvetését, 1911. évi vagyonleltárát, kis térképét, az építést elhatározó képviselő-testületi közgyűlés jegyzőkönyvi kivonatát, a község érvényben lévő szervezési szabályrendeletét, a korabeli piaci árak havi kimutatását, a helyben megjelenő lapok és folyóiratok egy-egy példányát, a korabeli képes levelezőlapokból néhány jellemzőbb példányt, a forgalomban lévő ércpénzek, s a takarékpénztári mérlegek 1-1 példányát. Az alapító okirat mellé helyezték az 1857-ben épült nagyvendéglő alapító okiratát is, amely az épület bontásakor került elő.

Az új városháza 1912 októberére lényegében elkészült, csak a bútorzat egy részének és néhány berendezési tárgynak az elkészítése maradt hátra. Október elején elkezdődött az épület birtokbavétele. Az elöljáróság hivatalai átköltöztek végleges helyükre. A földszinten lévő boltokba beköltöztek a bérlők. A mai Rákóczi Ferenc és Ady Endre utca sarkán lévő postahivatal a távíróhivatallal együtt a városháza épületébe költözött, ahol 1994 novemberéig működött. Az elöljáróság hivatala mellett a járási hatóság, a főszolgabírói hivatal is az épületbe költözött. Az önkéntes tűzoltóság a Tomo-ri utcai szárnyon, a mai személygépkocsi garázsokban kapott helyet. A tűzoltóság 1950 decemberében kiköltözött az épületből. A városháza 1922-ben fából készült tornyában tűzmegfigyelő helyet alakítottak ki. A tűzoltóság kiköltözése után a tűzmegfigyelés is megszűnt, a tornyot 1951-ben lebontották.

Az elmúl száz év során több intézmény költözött be és ki az épületbe, amelyet több alkalommal kisebb mértékben átalakítottak, de az átalakítások az eredeti kialakításra nem voltak hatással.


A környék hírei

Kalocsai család nyerte az országos versenyt

A fődíjként felajánlott autót idén a Bács-Kiskun megyei Rideg család nyerte.

Megkezdte működését az Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark Egyesület

Március végén hazánkban tizenhatodikként a hajósi székhelyű Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark kapta meg...

Nagy ívű beszédek, országra szóló kezdeményezés

„Üdvöz légy, emlékezetes hajlék aki Petőfit születni láttad, új gazdád, a magyar irodalom...

Filvig Géza polgármester 70. születésnapján köszöntötte Bábel Balázs érseket

Dr. Filvig Géza polgármester a város és a maga nevében október 18-án, vasárnap köszöntötte Dr. Bábel...

Megalakult a Petőfi 200 Emlékbizottság Kiskőrösön

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján minden héten legalább egy programot tervez megrendezni...

Kalocsa Város Önkormányzata ünnepi megemlékezést tart az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére

„Kristályt” - új pszichoaktív anyagot árultak Kalocsán

  A kalocsai nyomozóknak olyan információ jutott a birtokába, miszerint egy helyi férfi "kristály"...

Vélhetően Kalocsán is portyázott a félegyházi katalizátor tolvaj

Városunkban szeptember végén kelt híre, hogy az éjszaka szabadban parkoló autókról lopják a...

Kormány elé kerülnek a bátyai vízmegtartó projekt tapasztalatai

Fontos állomáshoz érkezett az úgynevezett LIFE-MICACC vízmegtartó mintaprojekt Bátyán. Október 8-án...

Ünnepi műsor, koszorúzás az Aradi Vértanúk Emléknapján

Október 6-én délután négy órától tartották a városi önkormányzat Aradi Vértanúk tiszteletére...

Újabb fontos engedélykérelmet nyújtott be a Paks II. Zrt.

A Paks II. Zrt. a villamos energiáról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve...

Vadászati kiállítás nyílt a Hajósi Barokk Kastélyban

A Hajós Vadásztársaság szervezésében október 3-án, szombaton a Hajósi Barokk Kastély...

Vízre szállva ismerkedett a TEIT az atomerőmű működésével

Kivételes helyszínen tartotta a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás...

Újrafásítják a városháza előtti utcaszakaszt

Nagy horderejű döntést hozott az újonnan alakult városi képviselő-testület az elmúlt év januárjában:...

Mayer József rendőr ezredes beszámolója

A városi képviselőtestület előtt Mayer József rendőr ezredes, a Kalocsai Rendőrkapitányság vezetője...

Polgármesteri köszöntő az Idősek Világnapján

Tisztelt Szépkorú Kalocsaiak! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Idősek...

Meghirdette idei tanulmányi ösztöndíjprogramját a Paks II. Zrt.

A 2020/2021. tanévben ismét meghirdette az „Atomenergia – A biztos jövő”...

Átadhatja jó gyakorlatait más intézmények pedagógusainak

Azt a magas színvonalú, több évtizedes munkát ismerte el az Oktatási Hivatal, melyet a Kalocsai...

Még a bajnokaspiráns is félve jött Kalocsára Kalocsai FC – Kiskunfélegyházi HTK 3-0 (1-0)

Elképesztő menetelésében még mindig nem talált legyőzőre a Kalocsai FC. Kohány Balázsék a hatodik...

Dr. Szobonya Zoltán emlékére

Immáron 5. alkalommal rendezték meg a mai napon a Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknapot, melyet idén...

Miniszteri ösztöndíj a dunapataji Dusnoki Csabának

A dunapataji egyetemista, Dusnoki Csaba neve nem ismeretlen a Kalocsai Néplap olvasói előtt. Tavaly...

Októberben indul a Paks II. Zrt. új karrierportálja

Megújult internetes felületen lehet jelentkezni októbertől a Paks II. Zrt.-hez. Az új...

Koronavírusos tanító miatt rendeltek el szünetet

A Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Iskolájában dolgozó egyik pedagógus pozitív...

A légvédelmi katonákra emlékeztek

Mint minden évben, idén is megemlékezett a Foktői úti laktanyában egykor állomásozott tüzérezredről...

Közlekedésbiztonsági napra készül a rendőrség

Októberben kezdődött és december elejéig tart a Kalocsai Rendőrkapitányság illetékességi területén...

ARCHÍVUM

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás