A Messiás

2013.12.17 11:09   

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk… és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,5)

A Szentírás központi alakja a győzedelmes, hódító Krisztus. Az Ószövetség korában a Páskán keresztül az emberek a megváltást várták. Az Újszövetség korában pedig a Karácsonyon keresztül visszatekintünk a testet öltésre. Ézsaiás próféta bemutatja, hogy ki az a Messiás, Aki érkezik hozzánk, hogy Kit kell várnunk adventben, hogy kinek kell az ünnep középpontjában állnia.

Csodálatos Tanácsos” – Nem kérdés, hogy Jézusnak minden kérdésre megvan a válasza, minden problémára a megoldása. Ő valóban csodálatos, hisz van tanácsa minden krízisre, van terve minden szorító helyzetre, van iránymutatása minden dilemmára, van receptje minden fájdalomra, és van üzenete minden ember számára. Tanácsra van szükséged? Várd a Csodálatos Tanácsost!

Erős Isten” – Jézus az Isten-Ember, Aki, mielőtt az idő lett volna, Krisztusként létezett az Ő mennyei Atyjával. Jézus eljött a Földre. Betlehemben született, Egyiptomban rejtőzködött, Názáretben nevelkedett, a Jordánban keresztelkedett, a pusztában megkísértetett. Csodákat tett az útszéleken, tömegeket gyógyított gyógyszer nélkül. Mindent legyőzött, ami szemben állt vele. Azután felvitte bűneinket a keresztre. József új sírjába temették el, és a harmadik napon isteni, mindenható erejével feltámadt a halálból. Erőre van szükséged? Várd az Erős Istent!

Örökkévaló Atya” – Krisztus, az Örökkévaló Atya Isten lesz és marad mindig. Akkor is, amikor a világ országai porrá lesznek, amikor a jelenlegi törékeny és pára életünk elmúlik, amikor a csillagok az Ő parancsára másik pályára állnak, amikor minden értetlenségünk, zavarodottságunk és kérdésünk csodálatosan megszűnik a mennyei megértés által, amikor gyengeségeink erősségekké változnak, amikor vereségeink győzelmekké lesznek, és amikor e földi élet pusztája átadja helyét az örökkévalóságnak. Állandóságra van szükséged? Várd az Örökkévaló Atyát!

Békesség Fejedelme” – Ez egy prófétai cím, mert addig nem valósul meg teljesen, amíg ennek a világnak vége nem lesz. Az örökkévalóságban Krisztus fog uralkodni, és uralma békéjének nem lesz vége soha. Amikor Ő visszajön, minden másként lesz, mint az első adventkor volt. Először szamárháton jött, akkor majd fehér lovon. Először Ő állt Pilátus előtt, akkor majd Pilátus fog állni Őelőtte. Először megtagadtak és elutasították, akkor majd „minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”. Először töviskoronát viselt, akkor majd a dicsőség koronáját. Akkor majd a gravitáció, a tér és idő törvényei egyszerre összeomlanak, tanítványai pedig azonnal meglátják Őt. Ezt nevezzük második Adventnek.

Adjon az Úr mindenkinek áldott elcsendesedést, karácsonyvárást!

Hunyadi János

református lelkipásztor


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás