Lelkészbeiktatás Dunapatajon

2015.04.01 16:03    |    Szabó Zsigmond  

Virágvasárnapra a természet is mellénk állt, megszelídült a viharos szél, a Nap is előbújt a felhők közül. A dunapataji reformátusok különösen örülhettek a barátságos időjárásnak. Ezen a napon, március 29-én délután 3 órakor tartották ugyanis a lelkészbeiktatást. A helyi felekezetek és világi elöljárók mellett a környékről, az ország számos helyéről, sőt határokon túlról is vártak vendégeket az egyházközség jeles eseményére.

Tavaly tavasz végén lemondás folytán üresedett meg a lelkészi állás az egyházközségben. Hosszú eljárási rend végén az egyházközség választó közgyűlése Nagy Dávid akkori Érd-parkvárosi beosztott lelkészt választotta meg, aki múlt év szeptemberében elkezdte szolgálatát.

Az ifjú lelkész 1984-ben született egy kis bükki faluban, Mályinkán. Kazincbarcikán járt általános iskolába, középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a teológiát Sárospatakon végezte. Segédlelkészként szolgált Göncön, Sárospatakon. 2011-ben az Érd-parkvárosi gyülekezetben nyert alkalmazást, előbb, mint segédlelkész, azután mint beosztott lelkész. 2013 őszén szentelték lelkésszé Budapesten.

0703lelkesz_800

Néhány nappal a beiktatása előtt kértem meg Nagy Dávid lelkipásztort, fogalmazza meg számunkra a beiktatás jelképes jelentőségét a beiktatott, illetve a gyülekezet szempontjából:

– A beiktatás a lelkipásztor szempontjából a megerősítés alkalma. Jogilag ő ugyan már a gyülekezet megválasztott vezetője, a teljes hitelesítés azzal történik meg, hogy az áldást, a jóváhagyást ismételten kimondja a gyülekezet, valamint az egyházmegye elöljárói: a lelkésztársak, az esperes és – ha lehetőség van rá – a püspök. Személy szerint rengeteg izgalommal, örömmel és hálával éltem meg, élem meg ezt az időszakot, mert látom és érzem, hogy a gyülekezet elfogadott. Mindent megtettek azért, hogy a beiktatás valódi ünneppé váljon.

A gyülekezet életében a lelkészbeiktatás egy örömteli, közösségi, ünnepi esemény. Ezzel zárul le egy hosszú, sokszor nehéz folyamat, amit egy új lelkipásztor megválasztása és szolgálatba állítása jelent. Közösségi, mert nem csak a gyülekezet, hanem az egész település, sőt a környező települések is megismerhetik az új lelkészt és osztozhatnak a gyülekezet örömében. Ünnepi, mert a gyülekezet reménye szerint hosszú évekre, sőt évtizedekre sikerült gondoskodni olyan lelkészről, aki valóban pásztora lehet a gyülekezeti tagoknak. Aki által Isten Szentlelke hitet ébreszthet az emberekben.

0701lelkesz_800

Virágvasárnap délutánján szinte teljesen megtelt a hatalmas dunapataji református templom, ami ritka alkalom, hisz itt is fogy a gyülekezet.

Az esemény hangulatának leírásakor sorra mondanak csődöt a tudósító jelzős szerkezetei. Valóban szép és valóban lélekemelő ünnep volt a lelkészbeiktatás! Egyszerre volt családias és fennkölt, szeretetteljes és keresztyén alapvetésű. Érezhető, szinte kitapintható, bejárható hidat vert Isten és ember között, ember és ember között.

Főtiszteletű dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat nemrég megválasztott új lelkészi elnöke nagyívű igehirdetésben kötötte össze a virágvasárnap keresztyén üzenetét az alkalom személyes, emberi vonatkozásaival. Emlékezetesek maradnak a nyilvánosság-szociológia, nyilvánosság-politika és nyilvánosság-teológia kérdéskörét megvilágító gondolatai, amelyeket két bibliai szakaszból (János18; Lu-kács19) merített textus alapján bontott ki. Az igehirdetés letisztult üzenete Isten embermentő szeretetét hirdette. Gyülekezet és lelkipásztor közös küldetése igent mondani Isten meghívó szeretetére.

Az igehirdetést követően nagytiszteletű Hegedűs Béla, a Bács-Kiskun megyei Egyházmegye esperese beiktatta szolgálatába Nagy Dávid lelkipásztort, jelképesen átadva a templom kulcsát és az egyházközség bélyegzőjét.

Harminchét palástos lelkész mondott igent a meghívásra és foglalt helyet a szószékkel szembeni padsorokban. Bevonulásuk látványára mondta egy jelenlevő: „ereje van annak”. Méltóságos rendben, harminchét lelkész mondott áldást a beiktatott lelkipásztorra.

Ezután nyilvános presbiteri üléssé alakult az esemény, amit Hörcsök Imre egyházmegyei főgondnok jelentett be és vezetett le. Ennek keretében Kiss István gondnok köszöntötte a megjelenteket és megköszönte a szervezéshez kapott megannyi segítséget.

0702lelkesz_800

Köszöntőjében Csorba József, a dunapataji katolikus egyházközség plébánosa tolmácsolta érsek úr üdvözletét, majd megtisztelvén a reformátusokat, Kálvin János gondolatait idézte.

Dusnoki Csaba polgármester méltatásában az ígéretes együttműködést hangsúlyozta.

Dr. Vassné Baki Ilona lelkipásztor a kibocsátó gyülekezet nevében meleg, szeretetteljes hangvételű mondatokban idézte fel a kezdő lelkipásztor Krisztus felnőtt szolgájává alakulását, majd kedves szavakban ajánlotta őt a dunapataji gyülekezet vigyázó szeretetébe.

Válasz-beszédében Nagy Dávid lelkipásztor finom humorral említette fel pataji szolgálatának első élményeit. Lelkipásztori feladatait így summázta:
„Itt, Dunapataj közösségében és a dunapataji gyülekezeti tagok között élni, ott lenni mindig és mindenhol, hogy együtt kövessük és engedelmeskedjünk a mi legfőbb pásztorunknak, a mi Urunknak.”

Megtisztelte jelenlétével a pataji gyülekezetet dr. Svébisné Juhász Márta, az egyházmegye világi főjegyzője; Font Sándor országgyűlési képviselő és felesége, valamint ezúttal a teljes pataji képviselő-testület. Minden közeli és távoli vendég, nemkülönben a pataji katolikus gyülekezeti tagok jelenléte megtisztelő volt a fogadók számára! A Tikász Mihály Kamarakórus, a gyülekezet felnőtt és gyermek tagjai Újváriné Nikolovics Mária vezetése alatt színvonalas énekszámokban és versekben köszöntötték a beiktatott lelkészt.

A jelenlévők a kétórás ünnepség végén meghatottan, emelkedett lélekkel távoztak a megye egyik legszebb vidéki református templomából

Utolsó fontos momentumként kiemelendő az összefogás és az odaadás, amellyel a gyülekezet tagjai készültek erre az alkalomra, hogy minden szép rendben történjék. Buzgólkodásukban komoly segítséget kaptak a helyi önkormányzattól, személyesen Dusnoki Csaba polgármestertől. Illesse köszönet mindenki munkáját, felajánlását!

Jó érzés egymást-segítéssel, összefogással találkozni. Ritka ez manapság, mint a teli templom. Reméljük, Dunapatajon mindkettőre lesznek példák a jövőben is!


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás