Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.10.12 14:19    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

magyar_laszlo_206
Magyar László
felfedező, utazó, tengerész.
(Szombathely, Vas m. 1818. nov. 13. – Ponto do Cujo, Afrika, 1864. nov. 9.)

 

Kalocsa kalandos életű diákja volt, aki Horváth Lászlóként született, házasságon kívül. Gyermekéveiről nagyon keveset tudunk. Először anyai nagyanyja nevelte, majd vér szerinti édesapja, Magyar Imre, Dunaföldváron lakó szüleinél helyezte el. Az elemi iskolát Duna-földváron végezte, majd 1831-ben édesapja, aki maga is kalocsai diák volt, beíratta a kalocsai gimnáziumba. A gimnázium alsó osztályait Kalocsán, a felsőket Szabadkán végezte. Gimnáziumi évei alatt fogadta édesapja törvényesen örökbe. A gimnázium elvégzése után rövid ideig Pesten tartózkodott, majd 1840-ben gyakornok lett a jankováci (ma Jánoshalma) Orczy-birtokon édesapja mellett, aki a birtok gazdatisztje volt. 1842-ben apja barátja, Kiss Pál, aki abban az időben Fiume kormányzója volt, Fiuméba hívta tengerészeti iskolába. Magyar László sikeresen elvégezte a tengerészeti iskolát, és 1843-ban egy osztrák postahajó kadétjaként Brazíliába hajózott.

Életének következő szakaszát Dél-Amerikában töltötte. Tengerészként a nyugat-indiai, dél-amerikai és kelet-indiai vizeken hajózott spanyol szolgálatban. Később Argentína (akkori nevén La Plata) hadiflottájának hadnagya lett. Részt vett az Argentína és Uruguay közötti háborúban. Uruguay-i hadifogságba esett, halálra ítélték, de francia közbenjárásra kiszabadult. A kalandvágy mellett a tudományos érdeklődés is hajtotta. Dél-amerikai felfedező expedíció tervével fordult a Magyar Tudományos Akadémiához 1846-ban. Két útra kért 14 ezer forint támogatást: az egyik útvonal Uruguayból az Andokon keresztül Limáig, a másik Rio de Janeiróból az Amazonas forrásvidékén keresztül az Orinocóig tartott volna. A három évre tervezett expedíciót az Akadémia pénz hiányában és a kérelmező ismeretlensége miatt nem támogatta.

A hadifogsággal végződött háborús kaland után Magyar László elhagyta Dél-Amerikát, Afrika nyugati partjaira utazott és a Guineai öböl parti kalabári néger király szolgálatába állt hajóparancsnokként. A két évig tartó szolgálat alatt felhajózott az ismeretlen Kongó folyón. Töredékesen fennmaradt útinaplója a második tudományos értékű úti jelentés Afrika e területéről. A kalandos élet és a Guineai öböl gyilkos klímája aláásták egészségét. Megromlott egészsége helyreállítására először Benguelaba, majd 1849 elején Bihébe utazott. A bihéi uralkodó 1849 májusában leányát, Ozoro hercegnőt feleségül adta Magyar Lászlóhoz. A házasság nyugodt körülményeket és biztos anyagi bázist biztosított tervei megvalósításához. 1850 és 1864 között hét felfedező utat vezetett részben Angola, részben Kongó területén. Az utakról útinaplót vezetett, amit három kötetben szándékozott kiadni. Az első kötet, amit megküldött a Magyar Tudományos Akadémiának, 1859-ben megjelent, a második és harmadik kötet halála után elveszett vagy megsemmisült.

Afrikai tartózkodása alatt állandóan levelezett Szabadkán élő édesapjával és Hunfalvy Jánossal, aki az Akadémiánál pártfogolta. Afrikai kutatásaira lassan felfigyelt a tudományos világ. Az MTA 1858-ban levelező, a bécsi cs. és kir. Geographiai Társaság rendes tagjává választotta. Cikkei az angol királyi geográfiai társaság évkönyveiben jelentek meg. 1857-ben apósa uralmát politikai ellenfelei megdöntötték, és ezzel megszűnt a kutatóútjai kiadásait fedező biztos anyagi háttér. Ettől kezdve kereskedéssel tartotta fenn magát.

Utolsó útjáról már alig érkezett információ. Haláláról a portugál hatóságok értesítették a Magyar László iránt tudakozódó Akadémiát. Magyar László kapcsán meg kell említeni, hogy kevés magyar város kötődik annyi szállal a magyar Afrika-kutatáshoz, mint Kalocsa. Két tudós misszionárius indult Kalocsáról Afrikába: Czimmermann István és Menyhárt László. A 19. század második felében, 1877–1887 között Kalocsán működött a Magyar Afrika Társulat. Magyar Lászlóról nevezte el a városi tanács 1963. november 26-án a Középsőkertek városrészben nyitott új utcák egyikét.

 

magyar_laszlo_utca_300

 

Művei: 1. Naplóm Dél-afrika belsejében tett utazásomról. In: Pesti Napló. 1854. 226-227., 232-238., 243. sz. 2. Magyar László dél-afrikai levelei és naplókivonatai. Kiad. Hunfalvy János. Pest, 1857. 3. Utazás Dél-Afrika belsejében – Magyar László által. Első könyv. Kézirat. MTA Kézirattára: 13/1858. Földr. 4. Magyar László délafrikai utazásai 1849–57 években. .. sajtó alá egyengette és jegyzésekkel ellátta Hunfalvy János. Első köt. Pest, 1859. 5. Rövid tudósítás Moluva vagy Moropuu és Lobál országokból. In: Magyar Akadémiai Értesítő. 1859. XI. sz. 921-941. p. 6. A dél-afrikai Munda-Evámbo, Lungo és Kapota tartományok általános földirati vázlata. In: Magyar Tudományos Akadémia, Philosophiai, törvény- és történettudományi Közlemények III. 1862. 254-268. p. 7. Magyar László amerikai útiterve. Közli Bárczay Oszkár. In: Budapesti Szemle. 1895. LXXXII. 6-12. p.

Magyar László utca. Hrsz: 4122. Hossza: 278 m. 1963. november 26-tól. A Tóth Mike utcától a Jókai Mór utcáig húzódó, íves vonalvezetésű, Középsőkertek városrész béli utca. Nevét Magyar László (1818–1864) utazóról kapta, aki a kalocsai gimnázium diákja volt.


Kultúra

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás