100 éve írta a Kalocsai Néplap

2018.09.22 19:52   

XXXXII. évfolyam 36. szám – 1918. szeptember 7.


Kinevezés

Őfelsége a király Jámbory László repülő-osztagbeli zászlóst, Jámbory Lajos kalocsai kir. it. tábl. bíró fiát hadnaggyá nevezte ki.

A vak katonáknak

Tóbiás Nándor nyerges és kárpitos a 4. vonatosztály budapesti műhelyében foglalkozó női és férfi munkásai között gyűjtést rendezett a kalocsai rokkant vak katonák között lévő szétosztás céljából. E célból 81 K-t küldött be, mely összeg 100 koronára kiegészítvén, a vak katonák között egyenlő arányban szétosztatott.

Háztartási munka 1918-ban

Egyik polgárasszony kéri a szomszédasszonyt, hogy jönne el másnap segíteni neki. Nem jöhetek – válaszolta az asszony – Miért? – Dolgom van egész nap odahaza. Úgy? Hát aztán mi dolga van szomszédasszony? – Vasalom a papírpénzemet.

A só árak felemelése

A hivatalos lap a sójövedékekre vonatkozó 1918. évi szentesített szövegét közli. Ezzel kapcsolatban megjelent a pénzügyminiszter rendelete a sóárak felemelésének a végrehajtásáról. A jövőben a kősó alapárát métermázsánkint 18 K. helyett 28 K-val, a főtt sóét 19 K. helyett 33 K., a tengeri sóét 18 K helyett 33 K-val, a konyhasókét általában 10-10 K-val drágábban, végül a marhasó árát 6 K helyett 10 K-val számlázzák és az eladási árakat ennek alapján állapítsák meg.

Kalocsa község földjei

A földek egy részének eladása tárgyában kiküldött bizottság szeptember 3-án foglalkozott az üggyel. Elhatározta, hogy a földeket mérnökkel fölméreti, azokról vázrajzot készíttet és azután megtartja az árverést. A mérnökkel való megállapodást és a határozat végrehajtását szűkebb körű bizottságra ruházta.

Összeállította:

Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás