100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.08.09 12:08   

XXXXI. évfolyam 22. szám – 1917. június 2.


Bíróválasztás Dunapatajon. F. Kiss József községi bíró elhalálozása folytán múlt hónap 24-én egyhangúlag R. Nagy Istvánt választották meg bíróvá. A nép rég óhajtott kérését a járás népszerű főszolgabírája Csikay Imre meghallgatta s első helyen jelölte a megválasztott bírót.

A király adománya egy halasi gazdának. A királyi kegy boldoggá tett egy halasi gazdálkodót. Őfelsége magánpénztárából 500 korona adományt, valamint emlékül nevének kezdőbetűivel díszített ezüstórát ajándékozott Monda László halasi lakosnak, akinek 9 fia katona. Közülük nyolc katonai szolgálatot teljesít, a kilencedik pedig mint felmentett végzi itthon kötelességét.

A polgári iskola első éve. Szűcs Mihály a tavaly Kalocsán létesített állami polgári fiúiskola igazgatója ügyesen összeállított értesítőben számol be az iskola megalakításáról, s az első iskolai év lefolyásáról. Az iskolai év rövid összefoglalása utána ismerteti a gondokságát. A jövő iskolai évre vonatkozó adatok közlése után az értesítő nagyon helyesen ismerteti azon pályákat és foglalkozási ágakat, amelyekre a polgári iskola képesít.

A legöregebb korosztály hazabocsátása. A király megparancsolta, hogy az 1865. és 1866. évi születésű évfolyamokba tartozó, népfölkelési szolgálatra bevont egyének, a nyugállományú és szolgálaton kívüli viszonybeli havidíjasok, továbbá a népfölkelésre kötelezett testületekhez tartozók kivételével mielőbb, legkésőbb 1917. június 30-án szabadságoltassanak. Ez a legfelsőbb parancs nem vonatkozik ugyanezen születési évfolyamoknál azokra az egyénekre, akik önkéntes sorozás útján a közös hadseregbe (haditengerészetbe), vagy a honvédségbe a háború tartamára beléptek és így magukat erre az időre hadiszolgálat teljesítésére különösen kötelezték. A rendelet szerint Kalocsára is sok derék öreg népfölkelő fog visszatérni.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás