100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.01.19 14:01   

XXXX. évfolyam 52. szám – 1916. december 23.


Előfizetőkhöz. A Kalocsai Néplap 1917. január 1-jével a 41-dik évfolyamába lép. A vidéki lapok között alig tekinthet vissza egy is ilyen hosszú múltra. Ezen idő alatt lapunk címéhez s alapítóinak szándékához képest kitartóan szolgálta a nép felvilágosításának, keresztény szellemű irányításának nemes munkáját. Helybeli, pesti és bács-megyei olvasóközönségünk, s az ország minden részében elkerült Kalocsán végzett emberek szeretettel karolták fel a lapot. Ezen támogatásokat a jövőben is kérik. A lap eddig a legolcsóbb vidéki lap volt, jó minőségű papíron, sűrű szedésben lett kinyomtatva. A papír és a nyomdaszerek árának s a munkadíjaknak rendkívüli emelkedése miatt áremelkedés mutatkozik az előfizetés terén. A lap előfizetési ára 1917-től: egész évre: 6 K., fél évre: 3 K., negyed évre: 1,50 R.

Adományok. Kusza István útmester 23 koronát gyűjtött alkalmazottai körében a vak katonák karácsonyi megajándékozására. Jagicza János Drágszélről pedig 5 koronát küldött szintén ezen célra.

Kántortanító állás Dunapatajon. Dunatapajon a megüresedésben lévő magyar nyelvű r.k. kántortanítói állás betöltése végett 1917. évi január hó 20-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: minden r.k. házaspártól fél pozsonyi mérő búza és 63 fillér; szokásos stóla; búcsúztatásokért minden vers után 1 korona; fél telek és 11 és fél magyar hold szántóföldnek haszonélvezete adóteherrel; két belső kert; hat öl lágy tűzifa – 300 kéve rőzse a községtől; természetbeni lakás; ostyasütésért 16 korona.

Katonai kitüntetés. Tímár Kálmánt, a Kalocsai Néplap munkatársát, kit nemrégen főhadnaggyá léptettek elő, a hadiékítményes III.o. katonai érdemkereszttel tüntették ki.

Hadikölcsön. A helybeli főgimnázium ifjúsága az ötödik hadikölcsönre összesen 15.000 koronát jegyzett, mely összegből a gyűjtés által bejött egyezer korona a hadi árva ösztöndíj alapra fordíttatott, a többit pedig egyesek a saját nevükre jegyezték.

Összeállította: Takács Karolina


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás