100 éve írta a Kalocsai Néplap

2017.03.14 13:19   

XXXXI. évfolyam 7. szám – 1917. február 17.

A Kath. Legényegyletben adakozás. A Katholikus Legényegyletben az ápolt sebesült katonák javára Jagicza István miskei plébános három darab nyulat, Süss Manóné úrnő hat koronát, Lendvayné tanítónő útján a bátyai elemi iskola V.-VI. osztályos tanulói 21.50 Koronát adakozott.

Magyar katona német kitüntetése. Járásunk szülöttje Szerdahelyi Kesserű József őrnagy kiváló katonai erényeinek elismeréséül a vaskeresztet kapta. Ő volt az egyedüli, aki Budapesten a német császár születésnapjának évfordulója alkalmával nem német létére a kiváló kitüntetéssel földíszíttetett. Mackensen vezértábornagy a magyar honvédség és népfölkelők érdemeit elismerő szép beszéd kíséretében sajátkezűleg tűzte föl a vitéz őrnagy mellére a vaskeresztet.

Személyi hír. Főpásztorunk, Dr. Várady L. Árpád érsek részt vett folyó hónap 13-án, Veszprémben báró Hornig Károly bíboros püspök temetésén. Ő mondotta az egyik absolutiót a gyászmise után. A nap estéjén a főpásztorunk visszatért Budapestre.

A török időszámítás megváltoztatása. A török kamara a kormány javaslatára elfogadta a Gergely-féle időszámítást, vagyis a törökök ezután éppen úgy Krisztus születésétől számítják az éveket, mint mi. Törökországban tudvalevőleg eddig Mohamednek Mekkából Medinábba való menekülésétől számították az éveket, ami a 622. év július 16-án történt.

Hirdetmény. A Kereskedelmi és Gazdasági Bank Részvénytársaság ezennel közhírré teszi, hogy egy koronás heti befizetéssel öt évi időszakra V-ik Önsegélyező betéti csoportot szervez. Ezen betéti csoportra előjegyzések az intézet pénztáránál eszközölhetők.

Köszönetnyilvánítás. Hősi halált halt, felejthetetlen Lajos fiamnak temetésén résztvevőknek, különösen a Vörös Kereszt-egylet beteg katonáinak, akik a nagy hideg dacára is szívesek voltak megjelenni, s akiknek nincs módomban bánatomat enyhítő részvétüket személyesen megköszönni – ez úton mondok hálás köszönetet családom nevében is. Özv. Lichtensteiger Mihályné

Összeállította: Takács KarolinaPublicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás