1915. május 15.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.05.14 09:25    |    Összeállította: Takács Karolina  

Pályázat a tanítóképzőbe. Az érseki elemi tanítóképző intézetben felvételért csak oly ép testű és egészséges pályázók folyamodhatnak, akik életük 14-ik évét már betöltötték és a polgári leányiskola negyedik, vagy a felső népiskola második osztályát sikeresen befejezték. A folyamodni óhajtók keresztlevéllel, az első félévi iskolai és orvosi bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket június hónap 25-ig terjesszék be a tanítóképző intézet igazgatóságához.

Egy katonalelkészünk munkásságának elismerése. Koráni Elemér fulaki káplán, ki a háború kitörése óta teljesít a harctereken katona-lelkészi szolgálatot, „vitéz és önfeláldozó magatartása miatt” megkapta a II. osztályú lelkészi érdemkeresztet a vitézség szalagján. A legfelsőbb kitüntetés igazán fáradhatatlan, bátor és lelkes papot ért, aki részint lelkészi munkásságával, részint személyes bátorságával szolgált rá a jutalomra. Egy katona írja róla a következőket: „valóban széppé tette nekünk május elsejét Koráni tisztelendő urunk. Az ének, prédikáció, litánia, ima a katonákért általános bűnbánat és feloldozás tették örökké emlékezetessé ránk nézve e szép napot. Maga Koráni ezt írta meg kis futaki tanítványainak, hogy februárban a szabad ég alatt hó-oltáron mondott tábori misét. Egy bajtársa mondta el róla: „sok esetben, midőn fontos ügyek vagy hírek voltak továbbítandók s komoly életveszélyről volt szó, amikor mások húzódoztak: ő örömmel és bátran vállalkozott szolgálattételre és ügyesen intézte azt. Egy ugyanazon ezredből való izraelita vallású katonatiszt a legnagyobb dicséret hangján emlékezett meg róla, kit új Kapisztránként mutat be. Ezredes pedig a következő írásos rendeletet juttatta kezeihez: „Tisztelendő Úr! Az Ön helye hátul van, ha előre megyünk s elől, ha visszavonulunk, de semmi esetre sincs ott, ahol a gránátok robbannak s a golyó fütyül. Mindenképpen pedig többet gondoljon saját testének épségével, mint katonáinkkal!” Az ilyen önfeláldozó buzgalom és bátorság méltán rászolgált a vitézségért nyújtott elismerésre.

A megvakult katonák gyámolítása. A kalocsai magyar királyi adóhivatal a március – április havi perselygyűjtéséből nyert összeget 35 kor. 52 fillért a Hadsegélyező Bizottsághoz juttatta a háború folyamán megvakult katonák javára. Ezen összeghez járult még 47 kor. 50 fillér, mint az állami tisztviselők adománya. A gyűjtött 83 K. 02 fillért lapunk rendeltetése helyére beszolgáltatta.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás