A békesség fejedelme

2013.01.12 14:38   

A békesség több annál, hogy nem szólnak a fegyverek, több a félelem és viszálykodás hiányánál, de több a nyugalomnál is. A reménytelenség, a keserűség, az irigység, a féltékenység és minden bűn kizárja a békességet.

Az emberiség történelme során milliók vágya volt a béke. Ma is tele van a világ háborúkkal, háborúságokkal, melynek következménye mindig könny és szenvedés. Országunkban nincs háború (hála Istennek), de hova tűnt mégis a békesség? Olyan sok területen, sok helyen és sok családban háborúság van. Társadalmunkban a harag, a gyűlölet, az emberek közötti feszültség egyre fokozódik, pedig lehetne békesség is. Az igazi békesség egyedül Istentől származik. Valami, amit lelkünk ellensége nem tud utánozni. A Sátán ezért pótszerekkel próbálkozik. A nyughatatlan elmét békesség helyett csak elkábítani tudja. Van, aki csak alkohollal, gyógyszerekkel, vagy kábítószerrel tud megnyugodni, felejteni egy kicsit. Mások hangos dínomdánomba, féktelen kicsapongásba vagy az extázisig fokozott hangos zenébe menekülnek. Sokszor ilyen, önmagunk előli menekülés a túlhajtott munka is. Mindegy, mit tesznek, csak ne kelljen gondolkodni.

Az ember szívében, talán mélyen elrejtve, de ott él az igazi békesség utáni vágy. Ezt a békeséget vágyta Ady Endre is, amikor óhaját e szavakba öntötte: „Uram, háborúból jövök én, Mindennek vége, vége, Békíts ki Magaddal s magammal, Hiszen Te vagy a Béke.” A hiányérzetet egyedül csak Isten tudja betölteni.

Jézus, amikor a békességről beszél, azt mondja: „… az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, mint a világ adja.” (János 14,27) Ez a békessége az Atyjával való mély, benső közösségből fakad. Ezt a békességet kínálta, kínálja ma is mindenki számára. Meggyőződésem, hogy aki harmóniában él Jézus Krisztussal, az tud harmóniában lenni családjában és a társadalomban is. Ebben az esetben a békesség belülről jön, ami a Jézussal való járás természetes gyümölcse. Karácsonyra készülve aktuális a gondolat, hogy Jézus Krisztus, az emberré lett Isten fia, a Békesség Fejedelme. Ő békéltette meg az embert Istennel. A Golgotán vérével törölte el bűneinket, minden békétlenségünk okozóit. Elveszett békességünket a Békesség Fejedelménél, a golgotai keresztnél, bűneink bocsánatával találhatjuk meg. Pál apostol ezt így fogalmazta meg:
„Megigazulván ezért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” (Róma 5,1) Ennek a csodálatos, Krisztustól kapott ajándéknak a felismerése arra tanít, hogy békességünk többé nem magánügy. Nem olyan valami, ami csak Istenre és reánk tartozik. Ez olyan ajándék, amit hirdetni és továbbadni kell: „… nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, reánk bízta a békesség Igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (II Korinthus 5,18-20)

Eljött hozzánk a Megváltó, a Békesség Fejedelme. Ő ma is kész békességét adni. Keressük és találjuk meg Nála a megbékélést Istennel, embertársainkkal és önmagunkkal!

Bálint Miklós

lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás