A boldog élethez vezető lépések

2012.08.06 15:09   

 

Jézus így kezdte a Hegyi beszédet: „Boldogok…” (Máté 5,3-11) Azután következett a nyolc boldogmondás és annak a meghatározása, mit tart Ő boldog életnek. Szeretném összefoglalni a boldog, teljessé vált élet titkát úgy, ahogy a boldogmondások mutatják. E célból néhány olyan lépést kell megjelölnünk, amelyek a boldogsághoz vezető úton elengedhetetlenek.

Ne mondjuk büszkén:
„Gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem.”
(Jelenések 3,17) Gondoljuk meg: a mi igazságunk nem egyéb, mint szennyes ruha. A megváltást nem lehet megszerezni, Isten ajándéka az. Tartsuk állandóan szem előtt az első boldogmondást: „Boldogok a szellemben koldusok…” Isten az embert alázatossága szerint méri, nem pedig sikereinek és képességeinek mértéke szerint. Tudnunk kell, hogy Jézus Krisztust életünkbe befogadtuk! A Szentírás ezt mondja: „Mindazoknak, akik befogadták… hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (János 1,12) Nem elég, ha csupán tudunk Krisztusról. Az ismeret önmagában, hogy Ő a világ Üdvözítője, eddig még senkin sem segített. Bizalmunkat egy bankkal szemben azzal fejezzük ki, hogy ott helyezzük el pénzünket. Egy orvos iránti bizalom abban nyilvánul meg, ha kezelés végett hozzá megyünk. Éppígy azzal bizonyítjuk Krisztus iránti hitünket, ha Őreá bízzuk életünket és feltétel nélkül elfogadjuk Megváltónknak. Valljuk be Istennek bűneinket! A Szentírás ezt mondja: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden gonoszságtól.” (I János 1,9) Ha rálépünk a másik lábára, nem várjuk meg, míg eltelik egy hét, hanem rögtön mondjuk: „Bo-csánat!” Ha áthágjuk Isten parancsolatait, ha elhamarkodottan bántó szavakat mondunk, ha meggondolatlanul cselekszünk…, rögtön valljuk be azt Istennek. Ő ígérte, hogy megbocsát, megtisztítja szívünket, és átformál minket a maga hasonlatosságára. Legyen bennünk együttérzés, megértés és készség a jóra! A keresztény háromszög viszonyban Isten áll az első helyen, a felebarátunk a másodikon, az
„én” pedig az utolsó helyen. Semmivel sem lehet annyi örömöt belevinni az életbe, mint azzal, ha adunk. Ne legyünk félkeresztények! Sok van ebből a fajtából. Sok keresztény a kaméleonhoz hasonló, amelyik az őt környező világ színét veszi magára. A biblia azt mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak…” (Máté 6,24) Istennek átadott életet éljünk minden nap! A Biblia nagyon világosan fejezi ki ezt: „Vajon nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái…” (Róma 6,16) Semmi sem hat a világra annyira, mint a keresztény teljesen átadott élte Megváltójának. Tápláljuk szellemünket az Igével, mint az élet kenyerével! Isten szava legyen mérce mindennapi döntéseinkben, tegyük szilárd alappá, és arra építsük életünket! Beszélgessünk Istennel! Jézus arra bátorít: „mindig imádkozni kell, és nem szabad belefáradni.” (Lukács 18,1) Ezt az elhatározásunkat soha nem fogjuk megbánni, mert „nagy erő van az igaz ember buzgó könyörgésében.” (Jakab 5,16) Legyünk tanúbizonyság Jézus Krisztus mellett! Ránk is gondolt Jézus, amikor ezt mondta: „Ti vagytok a világ világossága… Úgy tündököljön a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,14-16) Szeressünk minden embert és álljunk ki az Igazság mellett! A bennünk lévő Krisztus a szeretetre érdemteleneket is szeretni fogja, ha nem áll útjában a mi önzésünk és saját igazságunk. Ne bíráljuk fele-barátainkat! A kritizálás és kákán csomó keresés elnyomják a szeretetet. Ne akarjunk mások kárára nagyok lenni! Ne irigykedjünk felebarátainkra! Korunk pusztító vétke az irigység. Ne legyünk rabja annak a pusztító rossznak, mert megsemmisítheti boldogságunkat és örömünket. Gondoljunk arra, hogy halhatatlanok vagyunk és Vele leszünk a mennyben, ha mindvégig hűek maradunk Megváltónkhoz!

Sok ezer ember boldog életre talált Jézus Krisztusban. Mindenki előtt nyitva az út, de aki maga keresi a boldogságot, Jézus Krisztus nélkül, sohasem fog rátalálni.

Bálint Miklós
lelkipásztor


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás