100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.06.12 20:55    |    Asbóth Miklós  

1914. június 6. - XXXVII. évfolyam 27. sz.

Nyugalomba vonul állomásfőnökünk. Szép búcsúestélyt rendezett Köller Ferenc kalocsai MÁV főellenőr nyugdíjba vonulásakor a helybeli és vidéki MÁV hivatalnoki és szolgaszemélyzete a f. évi május 28-án a Magyar Király szállodában megtartott banketten. A felköszöntők sorát Cselik Mihály kezdte meg, majd Vattay Gyula h. főnök, dr. Ringenbach Dezső, Gyarmaty és Pásztori felszólalásai után az ünnepelt egyszerű, keresetlen szavakkal köszönte meg az irányában megnyilatkozó szeretetet és bizalmat s kérte az egybegyűlteket, hogy tartsák meg őt továbbra is szeretetükben és emlékükben. Köller Ferenc helybeli állomásfőnök 35 évi szolgálat s húszévi kalocsai ittléte alatt pontos, rendszerető működésével becsületes pályát futott meg s valamennyiünk osztatlan tisztelete kíséri őt jól megérdemelt nyugalomba vonulása alkalmából.

A polgári leányiskola fejlesztése. Az Országos Polgári Iskolai Egyesület reformbizottsága most küldötte szét a hétosztályú polgári leányiskolára vonatkozó tantervjavaslatot. A javaslat érintetlenül hagyja a négyosztályú leányiskola jelenlegi tantervét, de fölé építi az V-VII. osztályt, mégpedig gazdasági-háztartási és ipari irányban. A tanterv a heti óraszámnak negyven százalékát általános műveltségű, a többi részt pedig szaktárgyakra fordítja.

Községi tisztújítás. A járás községeiben, Kalocsa kivételével, az idén választanak új elöljárókat, miután a régiek tisztsége lejárt. Foktőn június 6-án, Miskén június 9-én, Fajszon június 13-án, Bátyán június 15-én lesz a választás.

Foktőn e hó 3-án tartotta a Dunamelléki ref. egyház tanítóegyesülete évi közgyűlését Csikesz Endre elnöklete alatt. A rendezés és elszállásolás terén kiváló érdemeket Szüle László tanító szerzett. Az egyesület tanügyekkel és egyletének folyó ügyeivel foglalkozott. Azon nagy érdeklődés és lelkesedés, mellyel az egyesület tagjai hivatásbeli ügyeik és jól felfogott érdekeik iránt viseltetnek s tömegesen jönnek össze gyűléseiken, igazán követésre méltó. (Jelenvolt)

Földrengés Kecskeméten. Szombaton reggel öt óra negyven perckor földrengés rémítette meg Kecskemét lakosságát. A rengés néhány pillanatig tartott és erős lökésben nyilvánult meg, amelyet meglehetősen hangos földalatti moraj követett. Sokan nem vették észre a földrengést, de akik nyugodtan ültek vagy feküdtek, pontosan érezték. Valószínűleg utórengés volt.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás