100 éve írta a Kalocsai Néplap

2014.07.17 22:40    |    Asbóth Miklós  

1914. július 11. XXXVII. évfolyam. 32. szám

Pestmegye közigazgatási bizottsága júl. 9-én tartotta rendes havi ülését. A jegyzői előterjesztések után dr. Petri Mór királyi tanácsos, a vármegye tanfelügyelője beszámolt a múlt hó folyamán teljesített iskolalátogatásokról. A kiutalványozott államsegítség összege 1.030 korona volt. Jelentette, hogy harmincöt tanítói állásra 750 kérvény érkezett. A pénzügyigazgató beszámolt a múlt hónap folyamán beérkezett adókról.

Palma Károly Ferenc XVIII. századi jeles történetírónk élete és működése még feldolgozásra vár. A Liptóvármegyei Múzeum Egyesület elhatározta, hogy összegyűjti mindazon adatokat, melyek Rózsahegy kiváló szülöttére, Palmára vonatkoznak s gondoskodik életrajza megírásáról. Palma, mint kalocsai nagyprépost és fölszentelt püspök fejezte be életét 1787-ben s tudományos munkálkodásával dicsőséget szerzett a kalocsai egyházmegyének.

Bátya díszközgyűlése. Bátya község képviselőtestülete e hó 5-én d. e. 10 órakor Helle János jár. főszolgabíró elnöklete alatt díszközgyűlést tartott, melyen dr. Steiner József, Bátya község érdemdús orvosának 30 évi, továbbá Gyurtsek Gábor községi vezetőjegyzőnek 25 évi működését ünnepelték. Az elnöklő főszolgabíró szép beszédben méltatta mindkét ünnepelt érdemeit, majd átnyújtotta Steiner orvosnak Bátya község legszebb ajándékát, a díszpolgári oklevelet. A díszközgyűlést 120 terítékes bankett követte, melyen az egész járás képviselve volt. A banketten a felköszöntők sorát Rozgonyi László adóügyi jegyző nyitotta meg, beszéltek még: dr. Nyáry Béla ügyvéd, Nagy Zoltán törvényszéki bíró, Péter Ferenc vezető járásbíró, végül Jéló volt községi bíró, ki a lakosság háláját tolmácsolta.

Mérkőzés. A Kalocsai Sport Club I. csapata elmúlt vasárnap, f. hó 5-én a Szekszárdi Sport Club I. csapatával mérkőzött. A mérkőzés azokra, kik a tavalyi Szekszárdi SC-vel való mérkőzés alkalmával szép klasszis játék kidomborodását vélték e mérkőzésben is feltalálni, nagy csalódást hozott. A szekszárdi csapat a legelső percekben heves támadásával élvezetes, erős küzdelem reményét keltette, de a következő percekben a támadás teréről a védekezésre szorult s eme védő pozíciójában megmaradt a mérkőzés végéig. Az eredmény 3:0 (félidő 2:0) a KSC javára. A mérkőzést nagy körültekintéssel Steiberger Béla vezette.

A Kalocsai Sport Club futballosztálya szombaton, f. hó 11-én este 9 órakor a Helfer szálloda belső termében rendkívüli osztálygyűlést tart, melyre a tisztelt osztálytag urakat ezúton is meghívja dr. Jurcsó Lajos osztályelnök. – Tárgysorozat: 1.) Intézői jelentés. 2.) Megüresedett osztály-tisztségek betöltése.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás