Akikről Kalocsa utcáit, közterületeit elnevezték

2013.09.04 23:12    |    Asbóth Miklós  

Napjainkban 226 hivatalos névvel bíró közterület található Kalocsa közigazgatási területén. A 226 közterületet az évszázadok során 507 néven nevezték. Az 507 közterületi névből 138 volt személy- vagy családnév. Ezek közül 67 személynek (köztük 7 külföldinek) nem volt közelebbi kapcsolata Kalocsához. Kalocsai kötődésű személyek közül 46-ról neveztek el közterületet és további 27 közterület kalocsai családokról kapta a nevét. A sorozat bemutatja azokat a kalocsai vagy kalocsai kötődésű személyeket és családokat, akikről Kalocsán közterületet neveztek el.

 

kunszt_ersek_207
Kunszt József

 

kalocsai érsek
(Zubrohlava, Árva m. 1790. jún. 28. – Pest, Pest m. 1866. jan. 5.)

 

 

Kunszt érsek a kalocsai oktatásügy egyik legkiválóbb támogatója volt. Gimnáziumi és bölcseleti tanulmányait Komáromban, Esztergomban, Budán és Nagyszombatban végezte. Esztergomban lett papnövendék. 1810–1813 között a bécsi Pázmáneum-ban teológiát tanult. 1813-ban szentelték pappá. Felszentelése után rövid ideig Drégelypalánkon volt segédlelkész. 1814-ben Esztergomba helyezték, ahol az érseki iroda levéltárosa, majd szentszéki jegyző lett. 1820 novemberében a Pázmáneum alkormányzójaként Bécsbe került. 1830. július 17-én a pozsonyi tár-saskáptalan kanonokává nevezték ki. Rövid időre Pozsonyba költözött, majd 1832 májusában a Pázmáneum kormányzójaként tért vissza Bécsbe. 1833-ban címzetes apát, 1836-ban esztergomi kanonok, 1840-ben főesperes, 1844-ben prépost lett. Kormányzósága alatt alakult meg 1839-ben a Pázmáneumban az önképző magyar irodalmi iskola, amely 1848-ig működött. Közben a későbbi II. Ferenc József nevelője is volt. Kopácsy József esztergomi hercegprímás 1845-ben vicarius generalissá nevezte ki, majd Esztergomba költözött. Kopácsy érsek halála után, 1847 szeptemberében káptalani helynökké választották. 1848-ban phárosi választott püspöknek, 1850. május 30-án kassai püspöknek nevezték ki.

Nádasdy Ferenc kalocsai érsek halála (1851) után, 1852. május 15-én kalocsai érsek lett. Érseki kinevezése után jelentős iskolafejlesztési munkába fogott Kalocsán.

Az 1856-os tanítóképzési reform nyomán megszűnt érsekújvári tanítóképző intézetet Kalocsán szervezték újjá. Kunszt érsek adott helyet az intézetnek és vállalta az iskola fenntartási költségeit. A kalocsai tanítóképző intézet 1856. október 4-én kezdte meg működését 11 növendékkel, akik száma a tanév végére 13-ra emelkedett.

Még 1860 előtt határozta el a gimnázium átszervezését és egy új nevelőintézet létesítését leányok számára. Az elhatározások megvalósítására 1860-ban került sor. A kalocsai gimnáziumot, amely az 1850-es években 4 osztályos algimnáziumként működött, az anyagi gondokkal küzdő piarista rend irányította. Kunszt érsek kivette az irányítást a piaristák kezéből és a Kalocsára hívott jezsuitákra bízta, egyben kötelezte őket, hogy az intézetet 8 osztályos főgimnáziummá fejlesszék. Ezzel, a második alapításnak is beillő aktussal kezdődött a gimnázium újabb fénykora. Tanárai között országos és európai hírű tudósok voltak (Angehrn Tivadar, Fényi Gyula, Tóth Mike stb.), a diákjai büszkék voltak, hogy olyan gimnázium tanulói lehettek, amelyet az ország legjobb gimnáziumai között tartottak számon a 19. század utolsó negyedében. Az iskola irányításának megváltozásával megváltozott a nevelés szelleme is. A piaristák által bevezetett magyaros, nemzeti jellegű nevelést az aulikus, udvarhű szellemű nevelés váltotta fel. Még az új tanév beindulása előtt bővítették a gimnázium épületét és felújították a rendházat. A gimnázium mellett az érsek új intézetet, a Szent István király nevelőintézetet (röviden Stephaneum) is alapított. Kunszt érsek 1857-ben, egy marienbadi látogatása alkalmával megismerkedett a cseh iskolanővérek tevékenységével. Akkor fogalmazódott meg benne konkrétan egy nőnevelő intézet kalocsai alapításának gondolata, amellyel már korábban is foglalkozott. A következő év őszén öt fiatal magyar leányt küldött a cseh nővérekhez tanulmányútra, hogy ők öten az új kalocsai intézetben működjenek. 1860 áprilisában beadvánnyal fordult a budai Helytartótanácshoz a kalocsai nőnevelő intézet engedélyezése ügyében. Az intézet vezetőjéül Franz Mária Teréz főnökasszonyt kérte fel, aki 1860. szeptember elején érkezett Kalocsára 12 társával (köztük az öt magyar apácajelölttel) együtt. Az időközben felépült intézet falai között az elemi iskolai oktatás október 3-án kezdődött 385 bejáró és 42 bentlakó leánytanulóval. Az intézet, amelyben fennállása alatt a leányok számára létesített szinte valamennyi iskolatípus működött (óvoda, elemi iskola, polgári iskola, óvónőképző, tanítónőképző, polgári iskolai tanítónőképző), a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Intézete nevet viselte.

Kunszt József élete során több mint egy millió forintot fordított jótékonysági és oktatási célokra. A kalocsai zárda fenntartására 100 ezer forintos, a Stephaneum céljaira 200 ezer forintos alapítványt hozott létre. A Magyar Nemzeti Múzeumnak 10 ezer forintot, és 1863-ban régi műkincseket ajándékozott. A király valóságos belső titkos tanácsosi címmel, a Lipót császári lovagrend és a Szent István rend nagykeresztjével tüntette ki, és kinevezte a hétszemélyes tábla segédbírájává. A kalocsai képviselő-testület 1900. november 8-án a zárdát északról és nyugatról határoló utcákat (Zárda köz, Zárda tér) Kunszt érsek utcának nevezte el. A Kunszt érsek utca nevét az 1950-es évek elején Micsurin utcára változtatták. Az utcát 1971. december 23-án két részre osztották. A mai Szentháromság tér és az Érsekkert bejárata közötti rész neve Dózsa tér, majd 1984. augusztus 9-től Asztrik tér lett. Az utca másik része Micsurin utca maradt, amelyet a városi tanács 1988. október 26-án felváltott a Kunszt József utca névvel. A Szent István király úton 1999–2000-ben kialakított sétálóutcán felállított hét kalocsai érsek szobra közül az ötödik Kunszt József érseket ábrázolja. Nagy Sándor (N. S.) szobrászművész készítette a kb. 120 cm-es, teljesalakú bronzszobrot, mely kb. 140 cm magas oszlopszerű talapzaton áll. A talapzat előtt lévő márványtábla felirata:
„kunszt józsef (1854–1866) iskolaalapító”. A szobor esti megvilágításáról a talapzat előtt a földbe süllyesztett két fényszóró gondoskodik. A szobrot, a sétálóutca másik hat érsek-szobrával együtt 2000. aug. 19-én avatták fel.

Művei: 1. Wohlthätigkeit des christlichen Priester-hums für die gesammte Menschheit. Pozsony, 1816. 2. Kunszt József kassai megyés püspök körlevele megyéje minden híveihez. Kassa, 1850. 3. Sermo pastoralis per ... episcopum Cassoviensem occasione canonicae suae in sedem episcopalem introductionis die VI. octobris MDCCCLI. ad clerum dioecesanum habitus. Esztergom, 1851. 4. Kunszt József kalocsai érsek körlevele megyéje minden híveihez székfoglalása után. Kalocsa, 1852. 5. Sermo pastoralis... Occa-sione canonicae suae in sedem archi-episcopalem introductionis die XV. Junii anno MDCCCLII. ad clerum dioecesanum habitus. Kassa, 1852.

Kunszt érsek utca. Az Asztrik tér és a Kunszt József utca neve 1900. november 8. és az 1950-es évek eleje között. Nevét Kunszt József kalocsai érsekről (1854–1866) kapta, aki Kalocsán több iskolát alapított, közöttük az utcában lévő zárdában működőket is.

kunszt_utca_300

 

 

Kunszt József utca. Hrsz: 1049/1. Hossza: 495 m. 1988. október 26-tól. Az Asztrik tér északi végétől a Martinovics utcáig húzódó, megtört vonalvezetésű, Szentsarok városrész béli utca. Első szilárd burkolata 1922 júliusában készült el. Nevének eredete megegyezik a Kunszt érsek utcáéval. Korábbi nevei: 1760-as évektől Tiszttartó sor, 1860-as évektől Zárda köz, köznyelvi néven Szentsaroki utca, 1900 előtt Rózsa utca, 1900. november 8-tól Kunszt érsek utca, az 1950-es évek eleje és 1988. október 26. között Micsurin utca (1971. december 23. előtt az Asztrik térrel együtt).

 


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás