XXXIX. évfolyam 24. szám – 1915. június 12.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.06.11 10:23    |    Összeállította: Takács Karolina  

Hadikölcsön jegyzések járásunkban. Kimutatás a kalocsai járás községei és lakósai által jegyzett hadikölcsön összegéről. Kalocsa 3 millió 955.000, Foktő 129.000, Uszód 137.350, Dunaszentbenedek 54.350, Géderlak 35.250, Bátya 77.200, Fajsz 86.100, Dusnok 53.000, Bogyiszló 110.000, Miske 64.150, Homokmégy 31.600, Szakmár 82.650, Csertőszállás 12.500. Összesen 4 millió és 828.150 korona, mely összegből 81.050 korona a magyar királyi postatakarékpénztárnál jegyeztetett. Kalocsa messze túlszárnyalta a szomszéd Halast, ahol csupán 968 ezer koronát jegyeztek, maguk az ottani vezető embert is felpanaszolják ezt a csekély lelkesedést.

Képviselőtestületi közgyűlés. Kalocsa község képviselő testülete a soron következő, tavaszi rendes közgyűlését a héten június 12-én, délelőtt kilenc órakor tartja Hauer Béla törvényhatósági kiküldött elnöklete alatt. A gyűlés tárgya a múlt évi községi számadások megvizsgálása volt. Ezután Farkas Gergely községi bíró elnöklete alatt gyűlésezik a képviselő testület és a községi székházban lévő helyiségek, a Kirschbacher-féle üzlet és lakás haszonbérbe adása, a római katolikus iskolaszék kiegészítése, s az Ugróczy alapítvány kamatainak kiosztása fognak szerepelni a tárgysorozaton.

Dreisziger Ferenc temetése.Dreisziger Ferenc képezdei tanár temetését s az azt megelőző gyászistentiszteletet e hónap 15-én, délelőtt Kleiner Lajos dulmi címzetes püspök, érseki helynök végezte a város lakosságának igen nagy részvéte mellett. A temetésen a Katolikus Tanügyi Tanács, az elhunytnak egyik jó barátjával, Bertalan Vince nyugdíjas képzőintézeti tanárral és tanügyi íróval képviseltette magát, s ravatalára díszes koszorút küldött. A Szent István Társulat nevében Erdősy Károly is küldött részvéttáviratot. Az elhunyt kiváló érdemeit a katolikus tanügy felvirágoztatása terén megható módon fejezik ki a részvétnyilatkozatok, melyeket tanügyi előkelőségek, a testvérintézetek küldöttei küldtek a gyászoló családnak.

Köszönetnyilvánítás. Árván maradt gyermekeim s a rokonság nevében őszinte köszönetemet fejezem ki és tolmácsolom ezúton is mindazoknak, akik felejthetetlen férjem temetésén résztvenni szívesek voltak és mérhetetlen fájdalmamat, ezáltal enyhíteni igyekeztek – özvegy Dreisziger Ferencné.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás