XXXIX. évfolyam 38. szám – 1915. szeptember 18.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2015.09.17 13:51    |    Összeállította: Takács Karolina  

Véres merénylet a kiskőrösi főutcán. A múlt vasárnap déli egy óra tájban Kiskőrösön, a Kossuth Lajos utcán Szuper Géza szolgabíró neje, 5 éves gyermeke és Kovách Gyula szolgabírósági tisztviselő kíséretében beszélgetve ment hazafelé. Az utcán kiskőrösi legények szórakoztak a maguk módja szerint néhány leánnyal s teljesen elfoglalták a gyalogjárót. A szolgabíró minden baj nélkül keresztül jutott az ácsorgók között, nejét azonban az egyik legény meglökte úgy, hogy az úrnő az útmenti árokba esett. Erre Kovách Gyula arcul ütötte az illető legényt. Midőn továbbhaladtak a Gottlieb-féle telek mellett a gyalogjárón 5-6 fiatal paraszt legény ácsorgott, akik válogatott trágár szavakkal mulattatták egymást. Itt már az egyébként szelíd lelkületű szolgabírót is elfutotta a harag és távozásra szólította fel a legényeket. Azok azonban szó nélkül megrohanták, s mielőtt védekezésre gondolhatott volna, lefogták. Kovách segítségére sietett, újabb fiatalokból álló csapat érkezett. A támadók már ekkor 20-30-an lehettek, mikor az erőteljesen védekező úriemberek valamiképpen egérutat kapva, sietve visszahúzódhattak a közeli lakásukba. A vérszemet kapott legények oda is utánuk mentek, az ablakokat beverték, és minden áron be akartak menni a lakásba. Ez azonban nem következett be, mert a csendőrséget értesítették, akik a támadókat összeszedték, s hatóság elleni erőszak indult ellenük.

A szőlő állapota. Bács megye felső részéből jelentik. A mindennapos esők folytán a peronospora annyira elszaporodott, jobban mondva elhatalmasodott, hogy vele szemben minden védekezés kárba veszett költség és fáradtság. Annyira elhatalmasodott, hogy máskor a peronosporamentes Delavarét és Százszorost is megtámadta. Ahol 6-7-szer permetezték és közben poroztak, sikerült a levélzetet megmenteni. Azok a szőlők, melyek 2-3–szor lettek permetezve, teljesen tönkrementek. Az idén minden fáradságunk és tetemesen megemelkedett kiadásunk hiábavalónak bizonyult.

Hentes nem lehet községi bíró. A közigazgatási bíróság elvi jelentőségű döntésben ki-mondotta, hogy az, aki hentes-ipart űz, akinek felesége ugyanilyen ipart folytat, sem községi bíró, sem helyettes bíró nem lehet. A bíróság megállapítja, hogy a községekben az egészségrendőri teendőket a bíró és a jegyző látván el, az emberben rejlő elfogultság mellett nem várható, hogy a községi bíró az egészségügyi rendészet keretébe utalt oly hentesüzletben, mely az ő vagy feleségének tulajdona, melyben tehát anyagilag érdekelt, egészségügyi rendőri szempontból tárgyilagosan járjon el.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás