XXXX. évfolyam 3. szám – 2015. január 15.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.01.22 10:53    |    Összeállította: Takács Karolina  

Kitüntetett állomásfőnök. Frisch Lajos kiskőrösi állomásfőnök és főellenőr a háború folyamán, aki a hadiforgalom terén teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül koronás arany érdemkereszttel a vitézségi érem szalagját kapta.

Adómérséklés a hadba vonulás miatt. A háború folytán bekövetkezett rendkívüli viszonyok hatása folytán intézkedés történt, hogy azok az adózók, akik hitelt érdemlőleg kimutatják, hogy harmadik osztályú kereseti adójuknak az 1914–1916. évekre megállapított alapja az adózónak hadiszolgálatra történt igénybevétele folytán legalább ötven százalékkal csökkent, a már jogerősen megállapított III. osztályú kereseti adónak a mérséklését kérhetik. Az erre irányuló kérelmeket január végéig kell a pénzügyigazgatósághoz benyújtani. Ugyancsak így lehet kérni a hadijövedelem-adó mérséklését is, ha a kérelmező igazolja, hogy a jövedelme rendkívüli körülmények miatt legalább harminc százalékkal csökkent. Ez utóbbi kérelmek a pénzügyminiszterhez nyújtandók be, akinek határozata ellen a közigazgatási bírósághoz lehet fellebbezni.

Örvendetes találkozás. Könnyekig megható jelenet játszódott le 1915. december 22-én az elfoglalt szerb terület egyik vasúti állomásán. Bukor István géderlaki születésű, 30-as honvéd feltűzött szuronnyal vállán teljesített szolgálatot, midőn Nis felől egy katonai vonat robogott be, melyen szerb fogságból kiszabadult magyar bakákat szállítottak az édes hazai föld felé. A vonat megállt. A jókedvű, boldog legények énekét egyszerre túlharsogta egy messze hallható hang: „Bátyám, édes bátyám, István bátyám.” Leugrott a vonatról egy 23 éves ifjú és az őrtálló honvéd nyakába borult, ki az ölelést a katonai fegyelem miatt nem tudta viszonozni, csak állt egyenesen és feszesen és hullottak a szemeiből az örömkönnyek. Mindenki a két katona köré csoportosult. Az ügyeletes tiszt bíztatása feloldozta a katonai fegyelem szigorát és a két katona, Bukor István és Bukor Péter a viszontlátás örömét egymás keblén sírták el. A jelenet szemtanúi együtt sírtak a két boldog testvérrel. Bukor István a vasúti állomás őrségi szobájába vezette öccsét, Bukor Pétert s ott tisztjeinek engedelmével tiszta ruhát adott neki, felöltöztette őt és összes pénzét neki adta. Bukor Péter a szerb fogságnak gyötrelmeit és kínjait most a belgrádi magyar-osztrák katonai kórházban piheni ki, bátyja pedig áldja az Istent, akiben, mint ő írja, mindig bízott és várja csapataink végleges győzelmét az ellenség földjén.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás