XXXX. évfolyam 4. szám – 2015. január 22.

100 éve írta a Kalocsai Néplap

2016.01.29 09:08    |    Összeállította: Takács Karolina  

Értesítés. A kalocsai gyakorló orvosok egyhangúlag elhatározták, hogy a beteg lakásán nappal három koronáért, az orvos lakásán pedig két koronáért rendelnek, és foghúzást három koronáért végeznek.

Takarékoskodjunk a szénnel, a gázzal és a villannyal. A belügyminiszter ismét takarékosságra intő körrendeletet küldött minden törvényhatósághoz. A rendeletben a szén, a gáz és a villannyal való feltétlen takarékosságot ajánlja a miniszter.

Pénzbüntetés. A járási hatóság Kovács Andrásné és Mészáros Józsefné kalocsai lakosokat vízzel hígított tejnek forgalomba hozása miatt 5-5 napi elzárásra és 100-100 korona pénzbüntetésre ítélte.

Kijózanodásig. Somogyi István és Kis Ferenc csikós, kalocsai lakosok, egykori községi képviselők folyó hó 19-én délután berúgott állapotban felkeresték a községházát, s ott durva magaviseletükkel és zajongásukkal nagy botrányt okoztak. A további botrány elkerülése végett Demsa rendőr levezette őket a lépcsőn, miközben éktelenül csúnyán beszéltek. A szolgabíró éppen hivatalába ment s találkozott velük, hogy esetleg az utcán visszataszító viseletükkel közbotrányt ne okozzanak, mindkettőjüket kijózanodásig becsukatta.

Az iparos tanoncok felszabadulása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy mindazon iparos és kereskedő tanoncoknak, kiknek tanítási viszonya a tanoncszerződés lejárta előtt a katonai szolgálatra való bevonulásuk következtében; vagy pedig azért szűnik meg, mivel a munkaadó bevonulása miatt, vagy egyéb okból üzletével felhagyott, befejezettnek kell tekinteni. Ha a tartási viszony tényleges megszűnésének időpontjáig a szerződésszerű tanítási időnek legalább kétharmada letelt, vagy ha a tanonc e minőségében ugyanabban a szakmában legalább huszonegy hónapot töltött. Ezek alapján a bizonyítványt az iparhatóságnak ki kell adni részére. A miniszternek ez az intézkedése igen üdvös, mert különben igen sok hadbavonult tanonc nagyon sok időt vesztett volna.

Révbérlet. A Gerjen-foktői révet Barta Benő gerjeni birtokos vendéglős vette ki évi ezerhatvan koronáért.


Publicisztika

Kalocsai Néplap Online Kalocsai Néplap KaloPress Nyomda Nagyítás Nyomtatás